Degé Kangyur volume 45, F.39.a

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ངར་འཛིན་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཆད་ཅིང་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་བ་ལས་དབེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དེ་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ངོར་བལྟ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ལས་མི་ལྡོག་པ་ཕ་རོལ་གནོན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། དྲན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཐེ་ཙོམ་ཡང་དག་པར་བཅོམ་ཞིང་མཚན་མ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་འཁོར་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་མི་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཇི་སྲིད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སེམས་ཅན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་གནས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ནམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར་གནས་པ་བཀྲ་ཤིས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གནས་ཤིང་དུས་སུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ལ། ཡང་དག་པ་དེ་ཁོ་ན་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་བཟོད་པ་འཁོར་བ་དང་འཐུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་སྨོན་ལམ་དང་། ཇི་ལྟར་རྐང་བཀྲ་གདུལ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13931#UT22084-045-001-13931