Degé Kangyur volume 45, F.38.b

བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ནང་དུ་སྤོབས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་གཡེང་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ས་གང་ན་གང་གི་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཡིད་བྱུང་བས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་། མ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལས་བརྩམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​བསམ་གཏན་ལ་གནས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལྷག་པར་མཐོང་ཡང་མི་སྤོང་ལ། སྐྱོན་དང་སྐྱོན་མེད་པ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཀྱང་སྤྱོད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་དང་སྐྱོན་མེད་པ་ཡང་རྟོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་དང་སྐྱོན་མེད་པ་ཡང་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཡེང་བ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཡེང་བ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་མི་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམིགས་པ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13930#UT22084-045-001-13930