Degé Kangyur volume 45, F.309.a

སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མེ་ཏོག་ཏོག་ནི་རྒྱལ་རིགས་གཞོན་ནུའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབྱིག་ལ་དགྱེས་པ་དེ་ལ་ནི། །​རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཕྲེང་བ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཕྲེང་རྒྱུད་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཀོད་པ་མཛེས་དེ་ལ། །​པད་མའི་རྫིང་བུ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མེ་ཏོག་བྱིན་པ་གནས་རྟེན་ཚེ། །​བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི། །​འཆག་སར་འཇི་བའི་གོང་བུ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཡོན་ཏན་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟིགས་པ་གསལ་དེ་ལ། །​རྒྱང་མ་ནས་ནི་ཐལ་སྦྱར་ཕྱག་བྱས་ཏེ། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་ཤིང་རྟོག་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མདངས་སྟོབས་དེ་ལ་ནི། །​ཨ་ཏི་མུག་ཏའི་མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གྲགས་པ་རྨད་བྱུང་རྫ་མཁན་གྱི། །​བུ་ཚེ་བདེ་གཤེགས་རྣམ་དག་སྤྱན་དེ་ལ། །​ཆུ་ཡི་སྦྱིན་པ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་མི་ཚུགས་དམངས་རིགས་ཁྱེའུ་ཡི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། །​བ་རུ་ར་ཡི་འབྲས་བུ་གཅིག་ཕུལ་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་བསྙེངས་མེད་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞབས་དག་བརྟན་པ་དེ་ལ་ནི། །​ལྷ་རྫས་དག་གི་ཙན་དན་དག་གིས་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཉི་མའི་འོད་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །​མདུན་འདོན་བྱེད་ཚེ་བདེ་གཤེགས་འཕགས་སྤྱན་དེ། །​ཞག་བདུན་བར་དུ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚངས་རབ་གཤེགས་པ་མཉན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐར་པ་དགྱེས་དེ་ལ། །​ཆུ་བོའི་འགྲམ་དག་བསྟན་ཅིང་མཚོན་ནས་ཀྱང་། །​དང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14471#UT22084-045-001-14471