Degé Kangyur volume 45, F.303.b

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་གྲུབ་གཤེགས་དེ་ལ། །​ལག་པ་འདག་པའི་ཆལ་དག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤོས་བཟངས་ཚོང་དཔོན་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་བ་སྡུག་དེ་ལ། །​མེ་ཏོག་ཆུན་པོ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཆོས་བརྟན་ནོར་བུ་མཁན་གྱི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་ལ། །​རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གདུགས་དག་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གཟི་བརྗིད་དྲག་ཤུལ་གསེར་མགར་ཚེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་པ་གསལ་དེ་ལ། །​གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དག་ནི་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་ནོར་བུ་དེད་དཔོན་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལ། །​མུ་ཏིག་དམར་པོ་དག་ནི་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་བཟང་བྱིན་གྲོང་ཁྱེར་རྟེན་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིད་མེ་ཏོག་ལ། །​བཤོས་དྲོན་བསོད་སྙོམས་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཟླ་བ་ཕྲེང་རྒྱུད་མཁན་གྱི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོ་ལ། །​ཨུད་པལ་ལྔ་ཞིག་གཏོར་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚངས་དབྱངས་ལག་བླ་བྱེད་པའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་འོད་དེ་ལ། །​ཚེམས་ཤིང་དག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་སེང་གེའི་ཟླ་བ་རྒྱལ་པོ་ཡི། །​ཕོ་ཉ་བྱེད་ཚེ་བདེ་གཤེགས་གཟི་མཐའ་ཡས། །​དེ་ལ་མཆིལ་ལྷམ་དག་ནི་དབུལ་བྱས་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་དཔལ་ནི་ཚོང་དཔོན་བུར་གྱུར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་ལ། །​གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལེགས་སྐྱེས་གསེར་མགར་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ། །​རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྡོང་བུ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14460#UT22084-045-001-14460