Degé Kangyur volume 45, F.76.a

ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྤོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ལ་མི་དགའ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​རྐྱེན་ཇི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་ས་དང་ས་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སྟེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​ཡང་དག་པའི་རྟོག་པའི་དབང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་དག་པར་རྟོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ངག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཚིག་སྐྱོན་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཚིག་རིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​འཕགས་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །འཇིག་རྟེན་པ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཚིག་བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་ངག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའི་བསམ་པ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​གནས་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་མ་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14005#UT22084-045-001-14005