Degé Kangyur volume 45, F.307.a

བཞིའི་དགེ་འདུན་དག་གི་བསམ་གཏན་ཁང་བརྩིགས་ནས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེ་ཏོག་མཆོག་མ་དེ་ལ་ནི། །​དང་པོ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚངས་ཏོག་བྲམ་ཟེའི་བུ་ཡི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དགའ་དེ་ལ། །ཀུ་ཤའི་ན་བཟའ་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚོགས་ཅན་གཙོ་བོ་བྲམ་ཟེའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིད་དཔག་མེད་ལ། །​རིལ་བ་ཆུ་ཡིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་སེང་སྟབས་གླིང་གཅིག་རྒྱལ་པོའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེན་པའི་ཏོག་དེ་ལ། །​རས་བཅོས་གདིང་བ་དཔག་ཚད་གཅིག་པ་ཕུལ། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་དྲག་ཤུལ་བྱིན་ནི་ཚོང་དཔོན་གྱི། །​ཆུང་མའི་ཚེ་ན་བདེ་གཤེགས་ཉི་འོད་ལ། །​ཕྱེ་མ་སྤར་གང་དག་གིས་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲེང་རྒྱུད་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུད་རྩིའི་འོད་དེ་ལ། །​མེ་ཏོག་ཆལ་པར་བཀྲམ་པ་ཀུན་ཕུལ་ནས། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གཟི་བརྗིད་འོད་ནི་ལྷའི་བུའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་པར་དགྱེས་པ་པོ། །​བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བཞུགས་ལ་རྩྭ་གདན་ཕུལ། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཁྱིམ་བདག་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསང་བར་དགྱེས་དེ་ལ། །​རས་བཅོས་བྱེ་བ་སྙེད་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་བུའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབྱིག་གི་འོད་ཟེར་ལ། །​བླ་རེ་སྤོས་ཅན་དག་ནི་ཕུལ་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་ཚོགས་ཅན་གསལ་བ་རིན་ཆེན་འཚོང་བའི་ཚེ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསོད་ནམས་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་ནི། །​རིན་པོ་ཆེ་དག་སྤར་བ་བཀང་སྟེ་གཏོར་ནས་ཀྱང་། །​དང་པོ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདེ་གཤེགས་གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14467#UT22084-045-001-14467