Degé Kangyur volume 45, F.24.b

སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ལ་དགའ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཡང་སྔོན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གཞན་སུ་ཡང་རུང་བ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་ཅེས་རབ་ཏུ་རྗོད་པར་མི་བྱེད་ཅིང་སྨོན་པའི་སེམས་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེ་བ་སྦྱིན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ། ཚུལ་ཁྲིམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ། བཟོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ། བརྩོན་འགྲུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ། བསམ་གཏན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའམ། ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་གམ་ཞེས་བདག་ཉིད་དཔྱོད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྣང་བར་བྱེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་སྦྱིན་པས་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གདམས་ངག་མི་སྟོན་པར་སེམས་ཅན་འདི་དག་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་བདེ་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །​སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་པ་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བཟོད་པའོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །​སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13902#UT22084-045-001-13902