Degé Kangyur volume 45, F.25.a

ལ་འཛིན་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་ཏུ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་སེམས་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་ནོ། །​དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་གནས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​རྟོག་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་སྔོ་ཞིང་བཅབས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པ་བརྟན་པར་སྨོན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ནམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་བར་དུ་སྤྱོད་པ་རྒྱུན་མ་བཅད་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​དམིགས་སུ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། བརྟག་ཏུ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་གནས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་གནས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཅེས་བྱའོ། །​དེ་ལ་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ནམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་འཁོར་བ་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་འཐོབ་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟད་པར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །​ཚེའི་ཚད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བར་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13903#UT22084-045-001-13903