Degé Kangyur volume 45, F.88.a

འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​སྟོབས་བཅུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཉམ་ཆུང་བ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཚོགས་ཀྱི་ནང་ན་གནས་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​མ་འདྲེས་པར་གནས་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​གཞན་གྱི་གནས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​ཟད་པ་ཤེས་པས་ལེགས་པར་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པས་བག་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​སྡོམ་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​འདོད་པར་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ས་དང་ས་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་མི་སློབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཆོས་གོས་ཀྱི་ཐ་མས་ཁྱེར་བ་ན་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ལུས་ཀྱི་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱི་ལས་མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ལུས་ཀྱི་ལས་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​བག་ཆགས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའི་འོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-14029#UT22084-045-001-14029