Degé Kangyur volume 27, F.181.a

པར་དག་པ། ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་རྣམ་པར་དག་པས། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམ་པར་དག་པ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམ་པར་དག་པ། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམ་པར་དག་པས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམ་པར་དག་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམ་པར་དག་པས། དབང་པོ་རྣམ་པར་དག་པ། དབང་པོ་རྣམ་པར་དག་པས། སྟོབས་རྣམ་པར་དག་པ། སྟོབས་རྣམ་པར་དག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པས། ལམ་རྣམ་པར་དག་པ། ལམ་རྣམ་པར་དག་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​ལམ་རྣམ་པར་དག་པས། འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། བསམ་གཏན་རྣམ་པར་དག་པ། བསམ་གཏན་རྣམ་པར་དག་པས། ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པས། གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ། གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7736#UT22084-026-001-7736