Degé Kangyur volume 27, F.180.b

དག་པས། སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྒ་ཤི་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​རྒ་ཤི་རྣམ་པར་དག་པས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། རྒ་ཤི་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྒ་ཤི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་པས། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པར་དང་། ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ཕྱི་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། ཕྱི་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ངོ་བོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་རྣམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7735#UT22084-026-001-7735