Degé Kangyur volume 27, F.181.b

པར་དག་པས། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་རྣམ་པར་དག་པ། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་རྣམ་པར་དག་པས། མཐར་གྱིས་གནས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་རྣམ་པར་དག་པ། མཐར་གྱིས་གནས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྨོན་པ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པས། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ། མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པས། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པ། གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་དག་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་རྣམ་པར་དག་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་རྣམ་པར་དག་པས། མི་འཇིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ། མི་འཇིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སོ་སོ་ཡང་དག་ཕར་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ལམ་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། ལམ་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པས། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7737#UT22084-026-001-7737