Degé Kangyur volume 27, F.180.a

དག་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་དག་པས། ཞེ་སྡང་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཞེ་སྡང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པས། གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ། གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པས། གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་དག་པས། གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཏི་མུག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་མ་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག་པ། འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག་པས། མ་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ནམ་རིག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་བྱར་མེད་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་དོ། །​འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པས། མིང་དང་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ། མིང་དང་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པས། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པས། རེག་པ་རྣམ་པར་དག་པ། རེག་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ཚོར་བ་རྣམ་པར་དག་པ། ཚོར་བ་རྣམ་པར་དག་པས། སྲེད་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སྲེད་པ་རྣམ་པར་དག་པས། ལེན་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ལེན་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སྲིད་པ་རྣམ་པར་དག་པ། སྲིད་པ་རྣམ་པར་དག་པས། སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ། སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས། རྒ་ཤི་རྣམ་པར་དག་པ། རྒ་ཤི་རྣམ་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh9.html?part=UT22084-026-001-7734#UT22084-026-001-7734