Degé Kangyur volume 40, F.159.a

མི་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་རིག་པ་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཀྱི། ཉན་ཐོས་ནི་ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་ཉན་ཐོས་ལུང་སྟོན་པར་མི་མཛད་དོ། །​བདུད་སྡིག་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་བསྟན་ནི་སེམས་ཅན་མང་པོ་དག་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི། ཉན་ཐོས་ལུང་བསྟན་པས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བས་ན་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཀྱི། ཉན་ཐོས་ལུང་སྟོན་པར་མི་མཛད་དོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་འཁོར་འདིར་འོངས། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་གི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷའི་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་ལུང་བསྟན་པའི་སྒྲས་བདག་གི་གནས་དང་གཞལ་མེད་ཁང་ཐམས་ཅད་དང་། སྐར་ཁུང་དང་། རྟ་བབས་ཐམས་ཅད་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ལྗོན་པ་དང་། དགའ་ཞིང་རྩེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་འདི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ལྷའི་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ཀྱང་ལུང་བསྟན་དུ་འོང་གིས་སྡིག་ཅན་ཁྱོད་སོང་ཤིག་ཅེས་སྒྲ་ཕྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལུང་བསྟན་པས་ཡི་མ་རངས་པར་གྱུར་ཏམ། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་འཛམ་བུའི་གླིང་ན་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་དུ་ལུང་བསྟན་ན་ནི་བདག་ཀྱང་ཡི་རངས་པར་འགྱུར་གྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཅིག་ཅིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཀྱང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-356#UT22084-040-003-356