Degé Kangyur volume 40, F.158.b

།དེ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་གང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་ལ་ནི་ལུང་བསྟན་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །​བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནང་ངམ། ཕྱི་རོལ་ལམ། དགེ་བ་འམ། མི་དགེ་བ་འམ། འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ན་དེའི་འོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཟུང་དུ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །​ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །​ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །​ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷའི་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། ལྷའི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​གཏམ་འདི་བརྗོད་པར་གྱུར་པ་ན་བདུད་སྡིག་ཅན་དཔུང་དང་བཅས། བཞོན་པ་དང་བཅས། འཁོར་དང་བཅས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཉན་ཐོས་ལུང་སྟོན་པར་མི་མཛད་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​སྡིག་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་རིག་པ་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཀྱི།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-355#UT22084-040-003-355