The Teaching on the Indivisible Nature of the Realm of Phenomena

Kangyur volume 40, folio 158b

།དེ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་གང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་ལ་ནི་ལུང་བསྟན་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནང་ངམ། ཕྱི་རོལ་ལམ། དགེ་བ་འམ། མི་དགེ་བ་འམ། འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ན་དེའི་འོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཟུང་དུ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྷའི་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། ལྷའི་བུ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །གཏམ་འདི་བརྗོད་པར་གྱུར་པ་ན་བདུད་སྡིག་ཅན་དཔུང་དང་བཅས། བཞོན་པ་དང་བཅས། འཁོར་དང་བཅས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ །ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅིའི་སླད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཉན་ཐོས་ལུང་སྟོན་པར་མི་མཛད་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྡིག་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་རིག་པ་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་ཀྱི།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html#source-link-37