Degé Kangyur volume 40, F.159.b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཅིག་ཅིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཀྱང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དེའི་ཚེ་བདག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་སྤ་བཀོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་གིས་ཁམས་གསུམ་ནས་ངེས་པར་འབྱིན་པར་འགྱུར་བས་འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་བདག་གི་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་འོངས་ཀྱང་རུང་། མ་འོངས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཤིང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདུད་ཀྱི་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་ཚེ་བའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་པར་མི་སྤྱོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་གི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བདུད་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་པར་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་གི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །​སྡིག་ཅན་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-357#UT22084-040-003-357