The Teaching on the Indivisible Nature of the Realm of Phenomena

Kangyur volume 40, folio 159b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་གཅིག་ཅིག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཀྱང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དེའི་ཚེ་བདག་གི་གནས་ཐམས་ཅད་སྤ་བཀོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་གིས་ཁམས་གསུམ་ནས་ངེས་པར་འབྱིན་པར་འགྱུར་བས་འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་ན་བདག་གི་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་འོངས་ཀྱང་རུང་། མ་འོངས་ཀྱང་རུང་སྟེ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཤིང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བདུད་ཀྱི་ལམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉི་ཚེ་བའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་པར་མི་སྤྱོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བདུད་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཕན་པར་གྱུར་པར་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པས་ངེས་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྡིག་ཅན་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html#source-link-39