Degé Kangyur volume 40, F.99.a

པར་དག་པའི་གོ་ཆ་དང་། དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། བླང་བ་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་རིག་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པར་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། བདག་མེད་པར་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། བདག་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ནང་གི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ནང་གི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གཉི་གའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གཉི་གའི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོགས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་དམིགས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་གོ་ཆ་དང་མཐའ་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། དབུས་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། དབུས་དང་། མཐའ་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། འདས་པ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆ་དང་། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆ་དང་། བྱ་བ་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པའི་གོ་ཆ་ཡང་དག་པར་བགོ་བར་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་འདི་ལ་བགོ་བར་ཡང་མི་བྱེད། རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་ཡང་མི་བྱེད། གཏན་ལ་འབེབས་པར་ཡང་མི་བྱེད། ངེས་པར་འབྱུང་བར་ཡང་མི་བྱེད། མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བྱེད་དེ། གོ་ཆ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གོ་ཆ་བགོས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །གཏན་ལ་འབེབས་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དོ། །​ངེས་པར་འབྱུང་བར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་དོ། །​མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དོ། །​གདེག་པར་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་པར་བྱེད་དོ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-954#UT22084-040-002-954