Degé Kangyur volume 40, F.99.b

ལ་གདགས་པར་མི་བྱེད་དེ། གདགས་པ་མེད་པའི་གདགས་པས་གདགས་པར་བྱེད་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནི་གདགས་པར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །​གལ་ཏེ་གདགས་པ་དང་བཅས་པར་གྱུར་ན་དེ་ཉིད་གདགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གདགས་པ་དེ་དག་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བལྟར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཐེག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཐེག་པ་ལ་གནས་པ་དག་ནི་དམིགས་སུ་མེད་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་བྱས་པས་གཞོལ་བར་བྱས་པ་སྤོང་ཞིང་མཐར་ཕྱིན་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཕྱིན་པར་ཡང་མི་བྱེད་དེ། དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ལམ་མ་ཡིན་པས་ལམ་མེད་དེ། ལམ་ལ་གཞོལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡང་དག་པར་མཉམ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཡང་དག་པའི་ལམ་འདི་ནི་གདགས་སུ་མེད་པས་སུ་ཞིག་གང་དུ་གང་ལས་གདགས་པར་བྱེད་དེ། བྱ་བ་ཡང་མེད། བྱེད་པ་ཡང་མེད། འདུས་པ་ཡང་མ་ཡིན། འདུས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མི་འཚལ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་མཉམ་པའི་ལམ་འདི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་གཅིག་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མི་སྐྱེད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་བྱེད་པས་གཙང་བ་ཡང་མེད་མི་གཙང་བ་ཡང་མེད་དོ། །​ཆོས་ཉིད་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཏེ། གཙང་བ་མེད། མི་གཙང་བ་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ལམ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ལམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བགྲོད་པ་མེད་པས་བགྲོད་པར་བྱེད་དོ། །ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པ། འབྱུང་བ་མེད་པ། བྱེད་པ་མེད་པ། ཐོབ་པ་མེད་པ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དངོས་པོ་མེད་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྟོན་པ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ། དངོས་པོའི་རྗེས་སུ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཆ་འདི་དང་། ཐེག་པ་འདི་དང་། ལམ་འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-955#UT22084-040-002-955