Degé Kangyur volume 40, F.98.b

ཏམ། རྗེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་དམ། མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དམ། ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་ན་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེས་ཀྱང་ཆོས་འགའ་ཙམ་ཡང་ནང་ངམ་ཕྱི་རོལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྔོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་པའི་ཐེག་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་བར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཐེག་པ་དང་། གོང་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་དང་། མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ལམ་ཆེན་པོ་དེས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ནང་ངམ་ཕྱི་རོལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་གཞོལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་ཤིང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་འདིས་ཆོས་འགའ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ལམ་འདི་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་དང་། གྲངས་དང་། ཚད་མེད་པའི་ལམ་དང་། མཚུངས་པ་མེད་པའི་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་དོ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །​ལམ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་འཁོར་བའི་མཐའ་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡུན་རིང་པོར་འཁོར་བ་ན་འཁོར་ཞིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྨན་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། གོ་ཆ་མི་སྤོང་བར་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། ཚད་མེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། བསམ་པར་དཀའ་བའི་གོ་ཆ་དང་། རྣམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-953#UT22084-040-002-953