Degé Kangyur volume 40, F.98.a

མེད་པ་ཡིས། །​ཚད་མེད་པར་ནི་བརྒྱན་པའི་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་བགོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ཆེན་དག །​ཐེག་ཆེན་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པས་ན། །​སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ། །​གོས་པ་མེད་པར་གཞོལ་བར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ཆེན་དག །​ལམ་ཆེན་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པས་ན། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཆོག་དག་ལ། །​རྣམ་པར་དག་པས་གཞོལ་བར་བྱེད།​། །​།བམ་པོ་བཞི་པ། གཞན་ཡང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཆའི་སྤྱོད་ཡུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ལམ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོ་བར་བྱེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཞོན་པར་བྱེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​འོན་ཀྱང་གོ་ཆ་དེས་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ནང་ངམ། ཕྱི་རོལ་ལམ། རགས་པ་འམ། ཕྲ་བ་འམ། ཐག་རིང་བ་འམ། ཐག་ཉེ་བ་འམ། འདས་པ་འམ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་འམ། མ་འོངས་པ་འམ། འདུས་བྱས་སམ། འདུས་མ་བྱས་སམ། གནས་པ་འམ། མི་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་དམིགས་སོ། །​གལ་ཏེ་གོ་ཆ་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་མི་ནུས་སམ། གཏན་ལ་འབེབས་པར་མི་ནུས་སམ། ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་སམ། རྗེས་སུ་འཇུག་པར་མི་ནུས་སམ། མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་མི་ནུས་སམ། ཡང་དག་པར་འདའ་བར་མི་ནུས་ན། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་མི་བྱའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་དམ། གཏན་ལ་འབེབས་སམ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་གྱུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-952#UT22084-040-002-952