Degé Kangyur volume 40, F.97.b

བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་ན། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་འདི་བགོས་པ། །​འདེག་པའི་འོས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། །​སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པ། །​སེམས་ཅན་དང་ནི་ས་ཆེན་པོ། །​བརྟེན་འདེག་འོས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་གང་བགོས་པ། །​སེམས་ཅན་འཚེ་བ་མི་བྱེད་པས། །​གོ་ཆ་དག་ནི་གོང་ན་མེད། །​ཐེག་པ་དག་གིས་གཞོལ་བར་བྱ། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་གང་བགོས་པ། །​སེམས་ཅན་གནོད་པ་མི་བྱེད་པས། །​གོ་ཆ་དག་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །​ཐེག་པ་དག་གིས་གཞོལ་བར་བྱ། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་གང་བགོས་པ། །སེམས་ཅན་དག་ལ་འཁོན་མི་འཛིན། །​སེམས་ཅན་ནད་ནི་བསལ་བའི་ཕྱིར། །​ཐེག་པ་དག་གིས་གཞོལ་བར་བྱ། །​ལམ་མཆོག་དག་ནི་ཕུན་ཚོགས་པ། །​བླ་མེད་མཆོག་ཏུ་སྦྱོང་བས་ན། །​མི་འཚེ་འཁོན་འཛིན་མེད་པ་དང་། །​གནོད་མི་བྱེད་པ་ཡང་དག་གནས། །​ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་གོ་བགོས་ཏེ། །​ཤེས་རབ་བསྔོ་བའི་ཐེག་ཞོན་པ། །​གོ་ཆ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བས། །​བསྔོ་བའི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱབས་བྱེད་པས། །​ཤེས་རབ་སྣང་བ་ལ་གནས་ཏེ། །​ཤེས་རབ་ཆོས་རྣམས་རབ་བརྟགས་ནས། །​བླ་ན་མེད་པར་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་མཆོག་དང་། །​གོ་ཆ་དང་ནི་ཐེག་ཆེན་དག །​ཤེས་རབ་འོད་ལས་བྱུང་བས་ན། །​དེ་ཕྱིར་སེམས་ནི་རྣམ་པར་དག །​ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་ཞོན་ནས། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བགྲོད་བྱེད་ཅིང་། །​ཤེས་རབ་ཡོངས་སྡུད་ཤེས་རབ་གཙང་། །​ཤེས་རབ་དག་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ། །​ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​ཤེས་རབ་འདི་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ། །​ཤེས་རབ་ཡོངས་སྡུད་ཤེས་རབ་གཙང་། །​བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་ལེན་པར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་མི་ཁྱབ། །​ཤེས་རབ་སྣང་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིང་། །​ཤེས་རབ་སྒྲོན་ཆེན་སྦར་བྱེད་པས། །​བདེ་བར་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​ཤེས་རབ་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །​དེས་ན་ཤེས་རབ་མིག་ཀྱང་འབྱེད། །​སངས་རྒྱས་བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་དག །​གསལ་མཐོང་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དག །​གོ་ཆ་དཔག་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-951#UT22084-040-002-951