Degé Kangyur volume 40, F.95.a

གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བསྔགས་པ་བརྗོད་ནས་གལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དང་། རི་རབ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རི་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མ་གྱུར་ན་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཆེན་པོ་འདི་དག་འདེགས་པའི་འོས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བའི་ཕྱིར་དང་། གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། མཉམ་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྲག་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཁོན་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མནར་བར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉོན་མོངས་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ཏེ། ལམ་འདི་ལ་གནས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་གོ་ཆ་བགོས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་སྔོ་བའི་ཐེག་པ་ལ་ཞོན་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །​སྣང་བའི་ལམ་ལ་གནས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བའི་མིག་གིས་ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་བརྟགས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་སྒོམ་པར་བྱེད་དེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-946#UT22084-040-002-946