Degé Kangyur volume 40, F.95.b

ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚད་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྡུད་ཅིང་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བགྱིད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ཏེ། ལམ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གནས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཡང་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མེད་ན་ལམ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་མི་འགྱུར་གྱི། གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་རབ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ན་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། རྗེས་སུ་སྤྱོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་ཤིང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྡམས་པར་གྱུར་ནས་གདོད་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་པ་དང་། ལམ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རབ་ཏུ་བདེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་འདོགས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་འབྱེད་པར་བྱེད་དོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་སོ་སོར་བརྟགས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ལུས་གསལ་བར་གྱུར་པས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཀྱེ་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་བྱེད་དེ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བགོ་བར་བྱ་བའི་གོ་ཆ་དང་། གོ་ཆའི་བཀོད་པ་དང་། བཞོན་པར་བྱ་བའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-947#UT22084-040-002-947