Degé Kangyur volume 40, F.94.a

བྱས་ནི་མངོན་དུ་བྱེད། །​མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གོ་ཆེན་པོ། །​ཐེག་ཆེན་ལམ་ནི་ཆེན་པོ་དག །​ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་ཐོགས་མེད་ཅིང་། །​རྣམ་པར་དག་པར་གཞོལ་བར་བྱ། །​ཐེག་དང་ལམ་འདི་གང་སྐྱེས་པ། །​ནམ་མཁའ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུར་ནི། །​མཚན་མ་མང་པོ་རབ་སྤངས་ནས། །​མཚན་མ་མེད་པས་བགྲོད་པར་བྱ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་པའི་ཐེག །​རྒྱ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འདྲ་བས་ན། །​ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ལམ་འདི་ལ། །​ཐེག་པ་འདིས་ནི་བགྲོད་པར་བྱ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཆོས་འདི་ལས་ནི་གུས་བྱེད་པས། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཀུན་གྱི་ཕྱིར། །​དཔའ་བོས་རབ་ཏུ་བགྲོད་པར་བྱ། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བགྲོད་བྱེད་ཅིང་། །​ཁྱད་པར་ལམ་འདིར་གང་གནས་པ། །​ཐེག་པ་པ་གཉིས་ལ་སོགས་པས། །​བགྲོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་དྲན། །​ལམ་འདི་དག་པར་གང་བྱེད་པ། །​རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་འདི་ཡིས། །​བླ་མེད་མཆོག་ཏུ་བགྲོད་པར་འགྱུར། །​གཞན་ཡང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཤིང་གཞོལ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་དང་། །​དབང་པོ་དང་། སྟོབས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་། །​ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཚད་མེད་པས་བརྒྱན་ནས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་གདུལ་བའི་ཕྱིར་དང་། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཁམས་གསུམ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ནས་ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལམ་འདི་ལ་གནས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་ནས་ལམ་འདི་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-944#UT22084-040-002-944