Degé Kangyur volume 40, F.93.b

པར་དག་པས་ན། །​མྱུར་དུ་བདེ་གནས་ཕྱིན་སེམས་པ། །​བླ་མེད་བཟོད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​ཚུལ་བཞིན་ཆོས་རྣམས་རྟོག་བྱེད་ཅིང་། །​འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་གང་འདས་པ། །​འདུ་ཤེས་མེད་ལ་རྟག་གནས་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​ལམ་འདི་རབ་སྦྱོར་འགྱུར་རོ་ཞེས། །​ལམ་གྱི་འདུ་ཤེས་གང་སྤོང་བ། །​ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལ་མི་གནས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​ལམ་འདི་རབ་ཏུ་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར། །​མ་རིག་དྲ་བ་དྲལ་སེམས་པ། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་ཆེན་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​རིག་པས་སྒོམ་པར་བྱེད་པས་ནི། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྟོན་བྱེད་པས། །​དེས་ན་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་སྒོམ་པ། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་རྟོགས་ཕྱིར། །​དོན་ཟབ་ལ་ནི་ངེས་འགྱུར་ཞིང་། །​ཐབས་མཁས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་སྒོམ་པ། །​ཐབས་ཀྱིས་འདུ་ཤེས་ཀུན་སྤངས་བས། །​གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཞིང་། །​ངེས་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །​འདུ་ཤེས་ཚོར་བ་འགོག་བྱེད་ན། །​དེས་ན་ཡང་དག་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པས། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་མི་གནས་ཕྱིར། །​ལམ་ལ་ཡང་དག་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིགས་མེད་པས། །​ཆོས་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​ནམ་མཁའ་དག་པ་ལྟར་ཤེས་པས། །​མཚན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲིབ་མི་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །​རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་འདྲར་ཤེས་ཏེ། །​ཆོས་རྣམས་ནམ་མཁའ་འདྲ་བའི་ཕྱིར། །​རྣམ་དག་དྲི་མ་མེད་པར་ཤེས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་བུར། །​གནས་པས་མཚན་མ་སྒྲིབ་པར་འགྱུར། །​མྱུར་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །​གདམས་ངག་རྗེས་སུ་སྟོན་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་དམ་པའི། །​ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་པས། །​ལམ་ལ་བར་ཆད་ཅི་ཡང་མེད། །​ཐོགས་པ་མེད་པར་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་འདི་ནི། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མྱུར་དུ་འགྲོ། །​འདུས་མ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-943#UT22084-040-002-943