Degé Kangyur volume 40, F.79.b

བསྐལ་པ་ཚད་མེད་པ་གྲངས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པ་བགོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་ཆ་ཡང་དག་པར་བགོས་པ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་མི་གནས་པའི་གོ་ཆ་གྱོན་པར་བྱེད་དོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་མི་སྐྱེད་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་སྤོང་བའི་གོ་ཆ་དང་། བདག་གི་འདུ་ཤེས་ཟློག་པའི་གོ་ཆ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཚོར་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་མེད་པར་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། མཚན་མའི་གོ་ཆ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གོ་ཆ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། འགག་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་བྱེ་བྲག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་གོ་ཆ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གོ་ཆ་གྱོན་པར་བྱེད་དོ། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་གོ་ཆ་གྱོན་པར་བྱེད་ལ་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་པར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་ཚད་མེད་དུ། གོ་ཆ་དཔག་མེད་བགོས་ནས་ནི། །​སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །​སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད། །​དེ་ལྟའི་གོ་ཆ་ཆེ་བགོས་པ། །​བདུད་དམ་བདུད་ཀྱི་མངགས་པ་དང་། །​བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་བྱེད་པ་དག །​མིག་གིས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་གང་། །​ལྟ་བའི་ཐིབས་པོར་ཞུགས་པ་དག །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གོ་ཆ་འདི། །​དེས་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །​གཟུགས་མེད་ཅིང་ནི་ཁ་དོག་མེད། །​བསྟན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-915#UT22084-040-002-915