Degé Kangyur volume 40, F.79.a

པའི་ཕྱིར་རོ། །​མཚན་མ་ཡང་མེད་དེ། མཚན་མ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གནས་ཀྱི་མཚན་མ་མེད་པ། འདུས་པའི་མཚན་མ་མེད་པ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ། དམིགས་པ་མེད་པ། ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བལྟ་བ་མེད་པ་སྟེ། གོ་ཆ་བགོས་བ་ཉིད་ཀྱང་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་གོ་ཆ་ཡང་དག་པར་བགོས་པ་ན་གང་གིས་གོ་ཆ་བགོས་པ་དང་། གང་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ་དང་། གང་ལས་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་དང་། བདག་གིས་གོ་ཆ་བགོས་པ་དང་། བདག་གིས་གོ་ཆ་བགོས་པར་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་དང་། འདིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་དང་། གཞན་དུ་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་དང་། གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་པའི་སེམས་ཅན་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡིན་པས་ལུས་ཀྱང་མི་དམིགས། ངག་ཀྱང་མི་དམིགས། ཡིད་ཀྱང་མི་དམིགས་ཏེ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རབ་ཏུ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་གལ་ཏེ་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏམ། གལ་ཏེ་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་གོ་ཆ་བགོས་སམ། གོ་ཆ་བགོ་འམ། གོ་ཆ་བགོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་མི་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་སེམས་དེ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པར་གྱུར་པ་ན་གདོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་འགའ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་མ་ཡིན། བསྐལ་པ་གཅིག་གི་སེམས་ཅན་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་མ་ཡིན། བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དང་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དང་། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་གི་སེམས་ཅན་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་མ་ཡིན་གྱི།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-914#UT22084-040-002-914