Degé Kangyur volume 40, F.80.a

དུ་མེད་ཅིང་ལྟོས་མེད་པ། །​གོ་ཆ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །​དེ་ཕྱིར་མིག་གིས་བལྟ་བྱ་མིན། །​མིང་མེད་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །​མཚན་མ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་ན། །​གོ་ཆ་བགོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད། །​དེ་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་མཐོང་བ་མེད། །​གལ་ཏེ་མདའ་ནི་རི་རབ་ཚད། །​ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་འཕངས་ན་ཡང་། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གོ་བགོས་པས། །​མདའ་ནི་རང་ཉིད་ཆག་པར་འགྱུར། །​འཇིག་རྟེན་བདུད་ནི་ཇི་སྙེད་པས། །​རི་རབ་ཚད་ནི་མདའ་རྣམས་ཀྱིས། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ལ། །​དུས་གཅིག་འོངས་ཏེ་འཕངས་ན་ཡང་། །​གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་ཡི། །​སྤུ་ཉག་གཅིག་ནི་ཉམས་མི་འགྱུར། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གོ་བགོས་པས། །​གང་ཡང་ཕམ་བྱེད་གཞིག་མི་ནུས། །​དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​ལུས་དང་སེམས་ནི་འགྱུར་བ་མེད། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གོ་བགོས་ལ། །​སུ་ཞིག་བསྒུལ་ཞིང་གཡོ་བར་ནུས། །​སེམས་བསྐྱེད་ཐང་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །​བདུད་ནི་མང་པོ་ཕམ་བྱེད་པས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསམ་མི་ཁྱབ། །​བདུད་དཔུང་དག་ནི་འཇིལ་བར་བྱེད། །​དེ་ལྟའི་གོ་ཆ་ཆེ་བགོས་པ། །​ནམས་ཀྱང་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་བས། །​སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །​མཐོང་བར་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད། །​སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །​གོ་ཆ་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་པས། །​དེ་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །​མིག་གིས་མཐོང་བར་མི་ནུས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱབས་བྱེད་ཅིང་། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པས་ནི། །​རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་འདྲ་བས་ན། །​དེ་ནི་ལེགས་པར་གོ་བགོས་ཡིན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་ལེན་ཅིང་། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སྐྱོབ་བྱེད་པས། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཕྱིར། །​དེ་ནི་ལེགས་པར་གོ་བགོས་ཡིན། །​གོ་ཆར་འཛིན་པ་མེད་པ་ནི། །​ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྗེས་འབྲང་བ། །​བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གོ་བགོས་པས། །​དེ་ནི་ལེགས་པར་གོ་བགོས་ཡིན། །​གོ་ཆ་བསྟན་པ་མེད་པར་ཡང་། །​ཆོས་ནི་ཐམས་ཅད་གང་སྦྱོང་བ། །​ཆོས་རྣམས་ཚིག་དང་བྲལ་བས་ན། །​སྟོན་པར་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད། །​གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་ཞིང་། །​ཚོར་བ་དང་ཡང་མཚུངས་མི་ལྡན། །​འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་དང་། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-916#UT22084-040-002-916