Degé Kangyur volume 40, F.78.b

མི་འགྱུར། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཚིག་གི་ལམ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་དང་ཡང་མཚུངས་བར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་བར་ལྡན་པར་ཡང་མི་འགྱུར། མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཆིང་བ་མེད་པ། གྲོལ་བ་མེད་པ་བགྲང་བ་དང་། དཔེ་དག་གིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བགྲང་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་གོ་ཆ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་ཏེ། གཟུགས་སུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་སོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པར་ལྟ་བར་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་སོ། །​ཐ་ན་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་མི་དམིགས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​གཟུགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་དེ་དག་ཐག་བསྲིངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གོ་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་བགོས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་དེ། བྱེད་པ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-913#UT22084-040-002-913