Degé Kangyur volume 38, F.281.b

བསྡུ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཚད་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྩགས་དགོས་སོ། །​ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཚུལ་ཚད་མེད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའི་ཁམས་ཚད་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་མོས་པ་ཚད་མེད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཚད་མྱེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་གདུལ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཉོན་མོངས་པ་དང་བག་ལ་ཉལ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་གཞོམ་དགོས་སོ། །​ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་དགོས་སོ། །​ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་བཟློག་དགོས་སོ། །​སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཚད་མེད་པ་བསྩལ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཚད་མེད་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཟུག་རྔུ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་དབྱུང་དགོས་སོ། །​སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྐམ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་བསལ་དགོས་སོ། །​ང་རྒྱལ་གྱི་རི་ཚད་མེད་པ་རབ་ཏུ་བསྙིལ་དགོས་སོ། །​འཁོར་བའི་བཅིངས་པ་ཚད་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་གཏུབ་དགོས་སོ། །​སྲིད་པའི་ཆུ་བོ་ཚད་མེད་པ་བརྒལ་དགོས་སོ། །​ཚེའི་རྒྱ་མཚོ་ཚད་མེད་པ་བསྐམ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་འདོད་པའི་འདམ་དུ་ཐོགས་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དགྲོལ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ཐོགས་པ་ཚད་མེད་པ་གདོན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་དགོད་དགོས་སོ། །​འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་གི་སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཚད་མེད་པ་ལས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8415#UT22084-037-007-8415