Degé Kangyur volume 38, F.282.a

ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བདུད་ཀྱི་ལས་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་བཟློག་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཁམས་ཚད་མྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོར་བ་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མོས་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཚད་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་ཁྱད་པར་ཚད་མེད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱ་བའི་སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྟན་དགོས་སོ། །​དད་པའི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཉེ་བར་བརྟན་དགོས་སོ། །​དྲན་པའི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​མོས་པའི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་བརྟན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །​ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པར་སྤེལ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཚད་མེད་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་དགོས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚད་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་དགོས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཚད་མེད་པ་ཡང་དག་པར་བསྐྱེད་དགོས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་གསལ་བ་ཚད་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱ་དགོས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8416#UT22084-037-007-8416