Degé Kangyur volume 38, F.281.a

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཁྱོད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནི་མངོན་པར་བརླན་པར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །​ལྷག་པའི་བསམ་པའི་དབྱིངས་ནི་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱེད་དོ། །​དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་བྱང་བར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་པོའི་ཤུགས་ནི་ཡང་དག་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །​ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིབས་པ་མེད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །​གཞི་ཀུན་ཏུ་ཟུག་པའི་ས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ནི་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་སར་འབྱུང་བའི་སྒོ་ལ་ནི་གཞོག་པར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ནི་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་འགྱུར་གྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་དགེ་བའི་རྩ་བ་གཅིག་ལ་ཆགས་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་འོད་སྣང་བ་གཅིག་ལ་གཞོལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​སྤྱོད་པ་གཅིག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་ཆོག་པར་མ་སེམས་ཤིག །​སྨོན་ལམ་གཅིག་པུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྷུར་མ་ལེན་ཅིག །​ལུང་བསྟན་པ་གཅིག་གིས་མཐར་ཐུག་པས་རྒྱུན་གཅད་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​བཟོད་པ་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་ཆོག་པར་བྱ་བའི་འདུ་ཤེས་སུ་མ་བྱེད་ཅིག །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་རྒྱུན་མ་གཅོད་ཅིག །​ས་བཅུ་ཐོབ་པས་མཐར་ཐུག་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་མ་སྨོན་ཅིག །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚད་ཡོད་པ་དགའ་བར་བྱ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བས་ངོམས་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡོངས་སུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8414#UT22084-037-007-8414