Degé Kangyur volume 38, F.280.b

དག་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་བསགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡོངས་སུ་གནོན་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནན་ཏན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྙེན་བཀུར་བར་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞུགས་པའོ། །​དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དང་བསམ་པ་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ། །​དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའོ། །​དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། གདུལ་བ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །​དེ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་པའོ། །​དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའོ། །​དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའོ། །​དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །​དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཞུགས་པའོ། །​དེ་ནི་ལུང་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བླང་བའོ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་རྩེ་བའོ། །​དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བླང་བའོ། །​དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8413#UT22084-037-007-8413