Degé Kangyur volume 37, F.280.b

པར་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་པ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ཏུ་སྔོན་གྱི་མཐའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱམ་ཀླས་པ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་པ་སྤུའི་རྩེ་མོ་གཅིག་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སྙེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་འགེངས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་པ་སྤུའི་སྒོ་གཅིག་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདུ་བ་དང་། འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །​ཇི་ལྟར་ཛེ་ཏའི་ཚལ་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པས་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཀུན་ནས་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཀླས་པ། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཀུན་ནས་གནས་ཤིང་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤུད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་དང་། ཛེ་ཏའི་ཚུལ་དུ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནས་པ་དང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ཆར་མངོན་པར་འབབ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ཆར་མངོན་པར་འབབ་པས་བརྒྱན་པ་དང་། ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན་གྱིས་ཀུན་ནས་ཡོག་པར་བརྒྱན་པ་དང་། ལྷ་རྫས་ཀྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་སྤྲིན་གྱི་ཆར་རབ་ཏུ་འབབ་པས་བརྒྱན་པ་དང་། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲིན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལྷུན་གྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་བརྒྱན་པ་དང་། གོས་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7623#UT22084-037-007-7623