Degé Kangyur volume 76, F.5.a

དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བཙུན་མོ་འཁོར་དང་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཆེར་མཛེས་པར་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ། །​གྲོང་ཁྱེར་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གོས་གཙང་མ་དང་། རྒྱན་བགོས་ནས། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་ལག་ན་ཐོགས་ཏེ་འདུས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་རྣམ་པར་སྤ་བ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀླུབས་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ནས་ལྷའི་བུ་མོ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བོ་དག་གི་མིག་དང་། ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སོང་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་བྱམས་པའི་སེམས་ཉེ་བར་བཞག་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་ཞིང་བདེན་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་བྱེད་དེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ། མི་དབང་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་གྲུབ་པ་ཡི། །​བསོད་ནམས་སྟོབས་འཕགས་ཇི་སྟེ་བདག་ལ་ཡོད། །​བདེན་པ་དེས་ན་དེང་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །​མྱུར་དུ་བདག་གི་སེང་གེའི་ཁྲི་ཤོམས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚིག་དེ་སྐད་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་བསོད་ནམས་དག་གི་མཐུ་སྟོན་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གློ་བུར་དུ་སེང་གེའི་ཁྲི་ཕུལ་ཏེ། ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཡང་ཕབ་བོ། །​དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་གིས་ལྷ་དང་མི་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཀྱེ་མ་བསོད་ནམས་དག་གི་མཐུ་ཆེ་སྟེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའི་གནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བཀུག་སྟེ། མི་རྣམས་ཀྱི་ངག་ཉན་པ་ནི་ངོ་མཚར་ཏོ་ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་བཙུན་མོ་རྣམ་པར་སྤ་བ་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་སྟེ། ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་འཛེགས་ནས་འདུག་གོ། །​བཙུན་མོ་དེ་འདུག་མ་ཐག་ཏུ་ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་ཏེ། སེང་གེའི་ཁྲི་ཡངས་ལས་མི་བདུན་གྱི་སྲིད་ཙམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ཏེ་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་སེང་གེའི་ཁྲི་དེའི་སྟེང་དུ་ལྷའི་བླ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ་། །​དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་མཐོང་བས་སེམས་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཙུན་མོ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་མཆོད་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-383#UT22084-076-001-383