Degé Kangyur volume 76, F.5.b

ཏེ། དེའི་ངག་ཉན་ཅིང་སེམས་བཏུད་ནས་མདུན་དུ་འཁོད་དོ། །​རྒྱལ་པོ་གསལ་སྟོབས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཀྱི་རླབས་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། འཁོར་དང་བཅས་པར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འཁོད་དོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་རྣམ་པར་སྤ་བས་དེའི་ཚེ་སྔོན་མ་བྱུང་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བསོད་ནམས་བསགས་ན་བདེ་བར་འགྱུར། །​དེའི་ཕྱིར་མིས་ནི་བསོད་ནམས་བྱ། །​དེ་ཡང་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱ། །​དེ་ཉིད་ལ་ནི་འདུན་པར་བྱ། །​ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་བར་སྣང་ལས་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །​མཆོག་ཏུ་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ་ཞེས་སྒྲ་བྱུང་ངོ་། །​ལྷའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་དག་ཀྱང་སྒྲོགས་སོ། །​ལྷའི་གོས་ཤིན་ཏུ་སྤ་བའི་ཆར་ཆེན་པོ་ཡང་བབ་བོ། །​དེ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་གསལ་སྟོབས་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །​ནམ་མཁའ་ལ་འཁོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་རང་གི་ལུས་ལས་བླ་གོས་དང་རྒྱན་རྣམས་ཕུད་ནས་བཙུན་མོ་རྣམ་པར་སྤ་བ་དང་། སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་བཀབ་སྟེ། ཚིག་འཐུན་པར་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །​ལེགས་པར་སྨྲས་སོ་ཞེས་སྒྲ་ཕྱུང་ངོ་། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་དེ་སེང་གེའི་ཁྲི་དེ་ལས་དལ་གྱིས་བབས་ཏེ་ས་ལ་འདུག་ནས་ལྷའི་རོལ་མོའི་སྒྲ་རྣམས་ནི་ཞི་བར་གྱུར། མི་རྣམས་ཀྱི་རོལ་མོའི་སྒྲ་ནི་སྒྲོགས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དགའ་བར་གྱུར་ནས། བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་མཆོད་ཅིང་བཙུན་མོའི་འཁོར་དུ་བསྐྱལ་ཏེ། བཙུན་མོ་ནང་དུ་སོང་ནས་སེང་གེའི་ཁྲི་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དེ་མཐོང་སྟེ། སེམས་ཡང་དག་པར་དགའ་བར་གྱུར་ནས། ཀྱེ་མ་བསོད་ནམས་དག་གི་ཆེ་བ་ཉིད། ཀྱེ་མ་བསོད་ནམས་དག་གི་འབྲས་བུ་དངར་བ་ཞེས་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོ། །​དེ་ནས་བཙུན་མོ་དེའི་ཡིད་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་གྱུར་ནས། ཕྱིས་རེ་ཞིག་ན་ཟླ་བ་དགུ་ཚང་ནས། བཙུན་མོ་རྣམ་པར་སྤ་བ་ཉི་མ་ཤར་བའི་དུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བུ་བཙས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-384#UT22084-076-001-384