Degé Kangyur volume 76, F.21.a

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ཡང་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། ཕྱོགས་བཞིའི་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ནས་དེའི་གྲགས་པས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་དེ་ཀུན་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཕྱིས་རེ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་དེའི་རྒྱལ་པོ་བུ་མེད་པར་དུས་ལས་འདས་སོ། །​དེ་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་པོ་པ་རྒྱལ་བ་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཆེ་བར་གྲགས་པར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་པོར་བཅུག་གོ། །​དེ་ནས་དེའི་མིང་རྒྱན་པོ་པ་རྒྱལ་བ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་པོ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་པོས་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་བསོད་ནམས་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་མཆོག་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཐོང་ནས་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཤས་ཆེར་བསོད་ནམས་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྦྱིན་པ་དག་སྦྱིན་ཞིང་བསོད་ནམས་དག་བྱེད་དེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་གནས་སོ། །​བཙུན་མོའི་འཁོར་དང་། བློན་པོ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དང་། ཡུལ་གྱི་མི་དང་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་གཞན་དག་ཀྱང་བསོད་ནམས་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བཙུད་དོ། །​ཕྱི་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་པོ་འཆི་བའི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་སྐྱེས་ཏེ། ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དབང་བྱེད་ཀྱི་བུར་སྐྱེས་སོ། །​དེ་སྐྱེས་པ་ན་ནམ་མཁའ་ལས་ལྷའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་དང་གོས་ཀྱི་ཆར་རྣམ་པར་མཛེས་པ་བབ་བོ། །དེའི་ལུས་ལས་ཀྱང་གང་གིས་དབང་བྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དང་། དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་གཞན་དག་གི་འོད་ཀྱང་འོད་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་འོད་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེའི་བསོད་ནམས་དག་གི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་མཐོང་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་ཁྱེད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱན་པོ་པ་རྒྱལ་བ་པོར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་དེ་དེ་ལྟར་མི་བལྟའི། རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་དེ་ཉིད་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱན་པོ་པ་རྒྱལ་བ་པོར་གྱུར་ཏོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-415#UT22084-076-001-415