Degé Kangyur volume 76, F.16.b

འབྲས་བུར་སྨིན། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་བསོད་པ་འཐོབ། །​བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་ཡིད་འོང་དཔལ། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་ཡིད་བརྟན་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་ཅན་ནི་རིགས་མཐོར་སྐྱེ། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་གྲགས་པ་འཐོབ། །​བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་མང་ཐོས་འགྱུར། །​རྒྱ་ཆེ་ཡིད་འོང་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་ཐོས་པ་འཛིན། །​ནད་མེད་འཆི་བ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​བསོད་ནམས་ཀྱིས་ནི་འཆི་བདག་བཅོམ། །​འཆི་བདག་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་པ་ཡིས། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་འཇིགས་མི་འགྱུར། །གཞལ་མེད་ཁང་གནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་། །​ལྷ་ཡི་བདེ་སྟེན་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​སུམ་ཅུ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་འཐབ་བྲལ་ལྷ། །​དགའ་ལྡན་ལྷ་རབ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​འཕྲུལ་དགའ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཏེ། །​འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །​དབང་བྱེད་ལྷར་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་དེ་བཞིན་ཚངས་པ་ཆེ། །​ལྷ་རྣམས་བྱེ་བ་དག་གིས་རྗེད། །​ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྟོང་དག་གི། །​དབང་བྱེད་པ་ཡི་མངའ་བདག་འགྱུར། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་འདོད་དགུ་ཡི། །​ཕུན་སུམ་ཚོགས་དགུ་རྟག་ཏུ་གནས། །​སེམས་མེད་པ་ཡི་དངོས་པོ་ཡང་། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་དབང་དུ་གྱུར། །​རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་དང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ཚིག་དེ་སྐད་ཅེས་བརྗོད་པ་ན། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་བསོད་ནམས་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཤས་ཆེར་བསོད་ནམས་དག་ལ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ། ཀྱེ་མ་བདག་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་འདིའི་ཕྱི་ནང་དུ་བཅས་པར་ལྷའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་དང་། གོས་ཀྱི་ཆར་རབ་ཏུ་འབབ་ཀྱང་ཅི་མ་རུང་ཞེས་བྱས་སོ། །​དགེ་སློང་དག་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལས་ལྷའི་གོས་ཆེ་བ་ལ་འོས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་བབ་བོ། །​དེའི་རྗེས་ལ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཡིད་དུ་འོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-406#UT22084-076-001-406