Degé Kangyur volume 76, F.17.a

བའི་ཆར་ཡང་བབ་བོ། །​དེའི་རྗེས་ལ་ལྷའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་བབ་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེབས་པར་གྱུར་ནས་ཙེར་ལྷང་ཞིང་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་ལྷ་དང་མི་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པའི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་མཐོང་ནས་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་བསོད་ནམས་དག་ལ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་སྐྱེས་ཏེ་དགའ་བར་གྱུར་ནས། ཀྱེ་མ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་བསོད་ནམས་དག་གི་ཆེ་བ་ཉིད་ཅེས་ཆེད་དུ་རྗོད་པ་ཆེད་དུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་སྐབས་ཀྱི་གཏམ་དེ་ཉི་འོག་གི་རྒྱལ་པོ་དག་གིས་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་ཡང་དེ་དག་མཆོག་ཏུ་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཞིག་སྟེ། བསྙེན་བཀུར་བྱ་བའི་འོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏེ་དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་གླང་པོ་ཆེའི་ཚོགས་དང་། རྟའི་ཚོགས་དང་། ཤིང་རྟའི་ཚོགས་དང་། དཔུང་བུ་ཆུང་གི་ཚོགས་རྣམས་གོ་བསྐོན་ནས། རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལ་ཕུ་དུད་བྱ་བའི་ཕྱིར་སོང་སྟེ། བཞོན་པ་དག་ལས་བབས་ནས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་ལ་བཏུགས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྨྲས་པ། ལྷ་ཁྱོད་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆེ་བར་གྲགས་པ་ལགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་རྒྱལ་པོ་མཛོད་ཅིག །​བདག་ཅག་ནི་ཞབས་འབྲིང་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཆེ་བ་ལ་འོས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དག་གིས་ཅི་འདོད་པར་ཡང་དག་པར་འཚེངས་པར་བྱས་ནས་འཁོར་དང་བཅས་པར་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ལ་བཀོད་དེ། རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་བཀྱེའོ། །​དེ་ནས་རིམ་གྱིས་གཏམ་དེ་རྒྱལ་པོ་གསལ་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཕོ་ཉ་བཏང་ནས་ཤིན་ཏུ་རིངས་པར་དཔུང་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ཆས་ཏེ། བར་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལ་ཕུ་དུད་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་སོང་ནས་སྙིང་བུ་ལ་གདུང་བས་བརྒྱལ་ཏེ་མཆི་མས་བརྣང་ཞིང་ངུ་ཀ་ཕྱུང་ལ་མིག་མཆི་མས་ཀུན་དུ་གང་སྟེ། གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱབ་ནས་བབས་ནས་ཚམ་ཚོམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-407#UT22084-076-001-407