Degé Kangyur volume 76, F.11.b

བྲན་མོ་དང་ལས་བྱེད་པས་གང་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བལྟ་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་ངོ་། །​དེ་མཐོང་ནས་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དག་མཆོག་ཏུ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། བསོད་ནམས་དག་ལ་གཅེས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པར་སྐྱེས་ནས། ཀྱེ་མ་བསོད་ནམས་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི་དངར་རོ་ཞེས་རྟོགས་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལ་བཀུར་སྟི་ཆེན་པོས་བཀུར་སྟི་བྱས་སོ། །​གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་སེམས་དགའ་བར་གྱུར་པར་ཤེས་ནས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་དག་གིས་ཅི་རིགས་པར་ཁ་ཅིག་ནི་སྦྱིན་པས་བསྡུས། ཁ་ཅིག་ནི་ཚིག་སྙན་པས་བསྡུས། ཁ་ཅིག་ནི་དོན་སྤྱོད་པས་བསྡུས། ཁ་ཅིག་ནི་དོན་འཐུན་པས་བསྡུས་ཏེ་དེའི་གྲགས་པས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་ཕྱིས་རེ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོ་གཞན་ཞིག་ལ་སྨན་ཆོས་གསོལ་བའི་མི་ཞིག་གཤེད་མ་དག་གིས་ཡན་ལག་བཅད་དེ་བཞག་ནས་དེའི་ལུས་ལས་ཁྲག་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཟགས་ཏེ་དེས་ན་དེའི་ཁ་སྐམས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱང་ས་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ནས་མི་དེས་དེ་མཐོང་ནས་ཉམ་ཐག་པའི་ང་རོས་ངུ་ཞིང་ཇོ་ཅོ་གཞོན་ནུ་བདག་ལ་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་མཐོང་ནས་སྙིང་རྗེའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བདག་གིས་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འདི་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པར་བྱ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེང་བདག་གིས་བསོད་ནམས་དག་གི་མཐུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏོ་སྙམ་དུ་དེའི་བློ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་དེའི་ལུས་ཀྱི་ཉམ་དྲོད་རྟོགས་ནས་སྙིང་རྗེས་སེམས་བརླན་ཏེ། རང་གི་ལུས་ལས་རྩ་གཏར་ནས་ཁྲག་གཟག་སྟེ། མི་དེ་ལ་བླུད་ནས་དེས་མི་དེའི་ཁ་སྐམས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱིས་དེའི་རྐང་ལག་བཅད་པས་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པར་ན་བ་མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་བདག་གི་ཉམས་ལ་བབ་པར་སེམས་ཤིང་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྐང་ལག་བཅད་དེ། མི་དེའི་རྐང་ལག་གི་གནས་གནས་སུ་སྦྱར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་བྱམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh347.html?part=UT22084-076-001-396#UT22084-076-001-396