Degé Kangyur volume 73, F.156.b

དེ་ཁོ་ནའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱས་པ་དེས་ན། དགེ་སློང་དག་ང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་དང་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ་དང་ཤུགས་མཉམ་པ་དང་མཛད་པ་མཉམ་པ་དང་ཐབས་མཉམ་པ་བརྙེས་པར་གྱུར་ནས། འདིས་ང་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ་མི་མཉེས་པར་མ་བྱས་ལ་ང་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་སོ།​། །​།ཞིང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གླེང་གཞི་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་བྲམ་ཟེ་དབུལ་པོ་ཞིང་ལས་ཀྱིས་འཚོ་བ་ཞིག་གནས་ཏེ། བྲམ་ཟེ་དེའི་ཞིང་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་ནས་ཐག་མི་རིང་བ་ཞིག་ན་འདུག་ལ། བྲམ་ཟེ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཕོད་པ་ཞིག་སྟེ་དེ་ནང་པར་སྔར་ཐོང་གཤོལ་ཐོགས་ནས་ཞིང་གི་སྟེང་དུ་སོང་ངོ་། །​དེའི་ཆུང་མ་བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་ཡང་བྲམ་ཟེ་དེའི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་རྣམས་ཁྱེར་ཏེ། ཞིང་གི་སྟེང་དུ་སོང་ནས་དེ་གཉི་ག་ཟན་ཟོས་ཏེ་བྲམ་ཟེ་མོ་ནི་ཁྱིམ་དུ་སོང་ངོ་། །​བྲམ་ཟེ་དེ་ནི་ཞིང་དེ་ཉིད་ན་ཞིང་ལས་བྱེད་ཅིང་འདུག་པ་ལས། དེ་ཕྱེམ་རེད་ཁྱིམ་དུ་འགྲོ་བ་ན་བྲམ་ཟེ་དང་བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་གཉིས་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱི་ནང་དུ་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཀྱང་དེ་གཉིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་གཉིས་དགའ་བར་གྱུར་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྨྲས་པ་བདག་ཅག་གཉིས་ད་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྔོན་བསོད་ནམས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ད་ལྟར་ཡང་བདག་ཅག་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་བའི་ལས་ཅི་ཡང་མ་བྱས་ན་ནི། བདག་ཅག་གཉིས་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་། དབུལ་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེས་སྨྲས་པ། བཟང་མོ་བདག་ཅག་གཉིས་ནོར་གང་གིས་སྦྱིན་པ་དག་སྦྱིན་ཞིང་བསོད་ནམས་དག་བྱེད་པར་འགྱུར་བའི་ནོར་དེ་ལྟ་བུ་བདག་ཅག་གཉིས་ལ་ཅི་ཡང་ཡོད་དམ། ཆུང་མས་སྨྲས་པ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6378#UT22084-073-001-6378