Degé Kangyur volume 73, F.140.b

སོ། །​དེ་ནས་བུད་མེད་དེ་དེར་སོང་སྟེ་བལྟས་ནས། ཁྱེའུ་ཁྱིམ་བདག་དེས་བླངས་ཏེ་བུར་བྱས་པ་མཐོང་ནས་བུད་མེད་དེ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་བསྙད་དོ། །​དེ་ནས་མས་བསམས་པ་ཁྱེའུ་དེ་དང་བདག་ཅག་གཉིས་ཀ་སྡུག་པར་འགྱུར་ན་མི་རུང་གིས་རེ་ཞིག་ཁྱེའུ་དེ་འདི་ཉིད་ན་འདུག་ཀྱང་རུང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། སོང་བ་དང་དེ་འགྲོན་པོ་དག་ཅིག་དང་ཕྲད་ནས་དེ་འགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ལས་འགྲོན་པོ་དེ་དག་མི་རྒོད་ཀྱིས་བཅོམ་ནས་བུད་མེད་དེ་མི་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཆུང་མར་བྱ་བར་བྱས་ནས། དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉལ་བར་བྱས་པ་ལས། བུད་མེད་དེས་བསམས་པ། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་འདིས་བདག་གི་ལག་ནས་གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཐབས་ཤིག་བདག་གིས་བྱའོ་སྙམ་ནས། སྐྲ་ནི་བཤིག་གོས་སྔོན་པོ་ནི་བགོས་ཁ་དང་སོ་ནི་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱིས་བསྐུས་རལ་གྲི་ནི་ཐོགས་ནས་ཁང་ཕུགས་སུ་ཞུགས་ཏེ་འདུག་པ་དང་མི་དེ་ཡང་ཁང་ཕུགས་དེར་སོང་སྟེ། བུད་མེད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱའོ་སྙམ་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་རལ་གྲི་ཐོགས་བཞིན་དུ་དེའི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཁྱོད་ད་གར་ཡང་ཐར་དུ་མ་རེ་ཞིག་ཅེས་བྱས་པ་དང་མི་དེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཟང་མོ་བདག་ལ་སྲོག་གི་སྦྱིན་པ་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །​དེ་ནས་བུད་མེད་དེ་ན་རེ། ཁྱོད་གསོན་པོར་འདུག་ཏུ་རུང་བའི་ཐབས་གཅིག་ཅིག་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེང་ཕྱིན་ཅད་ང་ལ་འདོད་པ་དང་ལྡན་པས་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་ལ་ང་སུ་ལ་ཡང་བསྒྲགས་པར་མི་བྱེད་ན། ཁྱོད་གསོན་པོར་འདུག་ཏུ་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །​མི་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་གྱིས་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྱའོ་ཞེས་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་པའི་མནས་བསྒགས་ཏེ་བུད་མེད་དེ་ཁྱིམ་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་གོ། །​དེ་ནས་མི་རྒོད་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་གྱིས་བསམས་པ། བདག་གིས་འདི་ནམ་དུ་གསོ་ཞིང་འདུག་བདག་གིས་འདི་ཐབས་ཀྱིས་བཙོང་བར་བྱའོ་སྙམ་ནས། དེ་དེས་སྨད་འཚོང་མ་ཞིག་ལ་བཙོངས་པ་དང་སྨད་འཚོང་མས་དེ་ལ་བསྒོ་བ་བཟང་མོ་དེང་ཕྱིན་ཅད་འདིར་འདུག་ལ་སྨད་འཚོང་མ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6346#UT22084-073-001-6346