The Hundred Deeds

Kangyur volume 73, folio 136b

ཁྱིམ་བདག་བྱིན་པའི་བཀད་ས་ག་ལ་བ་དེར་གཤེགས་ཏེ་བྱོན་ནས་གདན་བཤམས་པ་ལ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་བྱིན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་བདེ་བར་བཞུགས་པར་རིག་ནས། རང་གི་ལག་ནས་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་གཙང་མ་བཟང་པོ་མང་པོས་ཚིམ་པར་བྱས་ཏེ་ཅི་བཞེད་པ་བསྟབས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཤོས་གསོལ་ཟིན་ཏེ་གསང་སྡེར་ནི་གྱུ་ཕྱག་ནི་བཅབས་པར་རིག་ནས་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་སྤྱན་སྔར་འདུག་གོ། །དེ་ནས་དེས་བུ་མོ་ཆོས་བྱིན་མ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ལས་བཟློག་མ་ནུས་ནས་ཁྱིམ་བདག་རི་དགས་འཛིན་ལ་སྦྲན་ཏེ་ཁྱོད་ཉིད་འདིར་ཤོག་ལ་ཟློག་ཤིག་ཅེས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་རི་དགས་འཛིན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལྷགས་ནས་ཁྱིམ་བདག་བྱིན་པའི་ཁྱིམ་ཕྱི་བསྐོར་ཏེ་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་བྱིན་པ་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་གྱིས་ཡང་དག་པར་བསྟན། ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་བཅུག །ཡང་དག་པར་གཟེངས་བསྟོད། ཡང་དག་པར་དགའ་བར་མཛད་ནས། གདན་ལས་བཞེངས་ཏེ་གཤེགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་གཤེགས་ནས་དགེ་སློང་མའི་དགེ་འདུན་ཡང་དོང་ངོ་། །བུ་མོ་ཆོས་བྱིན་མ་ཡང་དེ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་སོང་ངོ་། །ཁྱེའུ་ས་ག་དང་རི་དགས་འཛིན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཀྱང་བུ་མོ་ཆོས་བྱིན་མ་ཁྱིམ་དེ་ནས་བྱུང་བ་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀྱང་ཁྱེའུ་ས་གས་བུ་མོ་ཆོས་བྱིན་མ་བཟུང་ཞེས་བྱས་ན། དེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་ནས་འབར་བ་དང་ལམ་མེར་འདུག་པ་དང་ཆར་འབབ་པ་དང་གློག་འགྱུ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། དེ་མཐོང་ནས་ཁྱེའུ་ས་གས་བསམས་པ། འདིས་ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་ལས་ན་འདི་བདག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམས་ལོངས་སྤྱོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་སྙམ་མོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་མྱུར་དུ་དད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་རྐང་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་སྨྲས་པ། སྐལ་བ་ཆེན་མོ་མར་སྤྱོན་མར་སྤྱོན། བདག་ཅག་ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་བ་ལས་ལག་ནས་དྲང་བར་གསོལ་ཞེས་བྱས་སོ། །དེ་ནས་དེ་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ནས།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html#source-link-271