Degé Kangyur volume 72, F.147.a

བ་རིས་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བ་ལགས་སོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་ན་ནི། ད་ལྟར་གྱི་འགྲོ་བ་རིས་དྲུག་པོ་རྣམས་མང་བ་དང་ཉུང་བ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན། མི་རྣམས་ལས་མི་དགེ་བ་སྤྱད་པ་མང་བའི་རྒྱུས་ངན་སོང་གསུམ་པོ་རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་མང་བ་ལ་གཟིགས། ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གཞན་ཡང་ད་ལྟར་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་འདི་དག་ནི་མི་ལས་གྱུར་པ་ལགས་ན། འགྲོ་བ་རིས་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པར་ཡང་རིས་སོ་སོར་སྐྱེ་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །​དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཡང་མི་རིགས་སོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་ཕྱིར་ན་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་དབང་གིས་མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང་ལ་སོགས་པར་རིས་ཐ་དད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་ལྷ་རྣམས་ཚེ་འཕོས་ནས་མི་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་སུ་སྐྱེའམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲིས་པ་ནི་དེ་དེ་བཞིན་ལགས་ཏེ། དེ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་འཕོས་ནས་ཡེ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་མེ་ཤི་བའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ཡེ་མ་མཆིས་སམ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ལགས་ཏེ། ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔེར་ན་ས་བོན་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་སྟེ། ཚེ་འདི་ས་བོན་ལྟ་བུ་ལས་ཚེ་ཕྱི་མ་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཉི་མ་ཤར་ནས་ཁད་ཀྱིས་ནུབ་སྟེ་སྨག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཡང་ནང་པར་འཆར་བ་བཞིན་དུ་ཚེ་འདི་འཕོས་ནས་ཡང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལེན་ནོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚེ་འཕོས་ནས་ཕྱི་མར་སྐྱེ་བ་ཡེ་མ་མཆིས་ན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཟད་པའི་རིགས་སོ། །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྩྭ་དང་ཤིང་རྣམས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་བསྐམས་པ་དེ་ཡང་ཕྱིར་སྐྱེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དུས་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ཕྱིར་ན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚེ་ཕྱི་མ་ངེས་པར་ཡོད་པར་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདི་ནས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh308.html?part=UT22084-072-008-221#UT22084-072-008-221