Degé Kangyur volume 68, F.129.a

བ་མེད་པ་ཡི། །​ཞི་བའི་གྲོང་དུ་མི་འགྲོའོ། །​རྒྱལ་པོ་བསྟེན་ཅིང་ཟས་དང་སྐོམ། །​ཤིན་ཏུ་ཞིམ་འདོད་རྟག་ཁྲོ་བ། །​མིང་གི་དགེ་སློང་གཡོ་ཐབས་ཀྱིས། །​གང་དག་རྒྱལ་པོའི་སྒོར་འདུག་ཅིང་། །​ཁྱིམ་པ་དག་དང་ཉེ་རྩོམ་བཅས། །​དེ་ནས་དེ་དག་སུན་འབྱིན་ཅིང་། །​སྦྱིན་བདག་བདེན་སེམས་སླུ་བར་བྱེད། །​ཇི་ལྟར་གླང་ཆེན་ཚལ་གནས་བཞིན། །​གང་དག་བུ་སྨད་ཡོངས་སྤངས་ནས། །​ཞི་བའི་ཚལ་ན་གནས་པ་ནི། །​དེ་དག་སྲེད་སྤངས་བསམ་པ་མཉམ། །​དགེ་སློང་དེ་ཉེས་པ་དེ་དག་སྤངས་ནས་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་དེ་ལས་གཞན་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ། ཐར་པ་ལ་འབད་ཅིང་སྤྱོད་དེ། བླ་མ་ལ་ཡོངས་སུ་འདྲི། ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་དེ་ཉིད་ཤེས་ཤིང་། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ཚོལ་བ་ནི་ལམ་བརྩོན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མཉམ་པར་ལྟ་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པའི་སེམས་དང་། ཞི་བའི་སེམས་ཀྱིས་ལམ་དེ་ཀུན་ཏུ་སྟེན་ཅིང་སྒོམ་སྟེ་མང་དུ་བྱེད་དོ། །​དེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་ལམ་གྱི་དགེ་བ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེས་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་དམས་པར་བྱེད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་དག་གིས་ཤེས་ནས། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་པ་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། འཐབ་བྲལ་དང་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་དག་གིས་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ན་བྱམས་པ་བཞུགས་པའི་བར་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་ཅིག་མཆོག་ཏུ་དགའ་ཆེས་ནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དེ། འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ། གོས་ངུར་སྨྲིག་བགོས་པ་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། དེ་ནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཡིད་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་བར་དུ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100121#UT22084-068-021-100121