Degé Kangyur volume 68, F.128.b

འཛིན་པ། །​དེ་ལྟ་བུ་ནི་དགེ་སློང་མིན། །​གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཀུན་དགར་བརྩོན། །​ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དགའ་མེད་ཅིང་། །​བུད་མེད་ཆང་ལ་ཆགས་པའི་བློ། །​དེ་ལྟ་བུ་ནི་དགེ་སློང་མིན། །​གང་ཞིག་བདུད་ཀྱི་འཆིང་གཅོད་དང་། །​སྡིག་པའི་ལས་དག་གཅོད་བྱེད་ལ། །​།དགེ་འདུན་སྤྱོད་ཡུལ་མི་སྤྱོད་པ། །​དེ་ནི་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་གསུངས། །​སྦྲུལ་གདུག་དང་ནི་ཏ་མྲ་དག །​སྨིན་པ་ཟ་བ་ཉིས་ན་རུང་། །​ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་ན་དགེ་འདུན་གྱི། །​བཟའ་བཏུང་སྤྱོད་པ་མི་རུང་ངོ་། །​གང་ཞིག་ཉོན་མོངས་འདུས་པ་ནི། །​དེ་ནི་བསོད་སྙོམས་འོས་མིན་ཞིང་། །​དེ་ནི་བསོད་སྙོམས་རིགས་མིན་ཏེ། །​དེ་ནི་དམྱལ་བའི་འོས་ཡིན་ནོ། །​སྦྲུལ་གདུག་ཁུང་ན་འདུག་ལྟ་བུའི། །​ཉོན་མོངས་གང་གིས་བཅོམ་ཞིང་སྤངས། །​དགེ་སློང་དེ་ནི་བསོད་སྙོམས་སྤྱོད། །​དེ་ནི་བུད་མེད་ལྟ་བ་མེད། །​གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་གཏར་བཞག་ཅིང་། །​སྡིག་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་ནི། །​དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་སུན་བྱེད་པ། །​དེ་ནི་དགེ་སློང་ཇི་ལྟར་ཤེས། །​གང་ཞིག་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །​གང་ཞིག་ཡུལ་སྡུག་སེམས་བྱེད་ལ། །​བུད་མེད་ལྟ་ཞིང་དེ་འདོད་པ། །​དགེ་མིན་ཁྱིམ་མིན་གཡོན་ཅན་ཡིན། །​ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་ཚལ་བསྲེགས་བཞིན། །​གང་གིས་ཉོན་མོངས་ཚལ་བསྲེགས་པ། །​བྲམ་ཟེ་དེ་ཡིན་དེ་དགེ་ཞིང་། །​སྡིག་པའི་ཟས་ལ་མི་ཆགས་སོ། །​རྟག་པར་གྲོང་དུ་འགྲོ་སྤྲོ་ཞིང་། །​གཡོན་ཅན་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་བྱེད་པ། །​རྨོངས་པ་བདག་དང་གཞན་སླུ་སྟེ། །​དམ་ཆོས་ལམ་ལ་རྨོངས་པ་ཡིན། །​ཡིད་ནི་ཞི་ཞིང་དགོན་པ་རུ། །​རྟག་ཏུ་བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་འགྲོ། །​བྲམ་ཟེ་དེ་ཡིན་དེ་དགེ་ཞིང་། །​དགེ་བའི་ལམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན། །​དགོན་པ་དག་ཏུ་དགའ་བྱེད་པ། །​དེར་ནི་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་དགའ། །​འདོད་པ་ཚོལ་བའི་ཡིད་དག་ནི། །​དེར་ནི་དགའ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་ཞིག་འབེལ་བའི་གཏམ་དགའ་ཞིང་། །​ཡུལ་གྱི་སྲེད་པས་མངོན་དགའ་བ། །​གང་ན་འཆི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100120#UT22084-068-021-100120