Degé Kangyur volume 68, F.146.b

དཔའ་བོ་གང་དག་ཕན་ཚུན་ཤེས། །​མཁས་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་ནི། །​དེ་དག་གནས་ནི་དམ་པར་འགྲོ། །​སྐྱེ་དང་འཆི་བ་སྤངས་པ་ཡིན། །​གང་དག་འཁོར་ལ་མངོན་དགའ་ཞིང་། །​མགུ་བ་ཉོན་མོངས་དགྲ་དག་གིས། །​རྟག་ཏུ་བཅིང་བས་བཅིངས་པ་སྟེ། །​དེ་དག་སྲེད་པ་ཉམ་ངར་འཁྱམ། །​གང་དག་ངེས་འབྱུང་བློ་ཡོད་ཅིང་། །​གང་དག་རྟག་ཏུ་ཞི་སྤྱོད་པ། །​དེ་ནི་ལྷ་ཡི་རིས་དག་གི །​ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །​འདོད་ལ་སོགས་ལ་གང་སྡང་བ། །​སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་རྟག་ཏུ་མཆོད། །​ཤིང་སྐམ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་པ་ལྟར། །​དེ་ནི་འཁོར་བ་འཇིག་པར་བྱེད། །​གང་དག་སེམས་ཀྱི་དབང་མི་འགྲོ། །​རྟག་ཏུ་དེ་རྗེས་སེམས་འགྲོ་བ། །​མུན་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར། །​དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ངེས་པར་འཇོམས། །​སེམས་ནི་དགྲ་ནང་དགྲ་ཆེན་ཏེ། །​དེ་ལས་གཞན་པའི་དགྲ་མེད་དོ། །​རི་ནི་དུས་སུ་བསྲེགས་པ་ལྟར། །​སེམས་ཅན་རྟག་ཏུ་སེམས་ཀྱིས་བསྲེགས། །​བྱིས་པ་བླུན་པོ་སེམས་དབང་སོང་། །​དབང་པོ་མ་ཐུལ་གང་ཡིན་པ། །​དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་མེད་ཅིང་། །​དེ་ཡི་མྱ་ངན་འདས་པ་རིང་། །​སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་སྨིན་དང་། །​སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ནི་རྣམ་ཤེས་པ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་འདུས་པ་ཡི། །​འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད། །​སྣང་བའི་ནང་ན་ཤེས་པ་མཆོག །​མུན་པའི་ནང་ན་གཏི་མུག་སྟེ། །​དེ་ལྟར་གང་ཞིག་སྣང་ལ་དགའ། །​དེ་ནི་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་འོ། །​དོན་རྣམས་མཆོག་ཀུན་མེད་བྱེད་པ། །​དཔའ་བོས་གཏི་མུག་རྣམ་པར་སྤོངས། །​གང་ཞིག་གཏི་མུག་དབང་སོང་བ། །​དེ་ལ་ཞི་བ་མེད་པ་ཡིན། །​གལ་ཏེ་ཆེ་བར་བདག་འདོད་ན། །​མེ་ཡིས་རེག་པར་གྱུར་ཀྱང་རུང་། །​སྦྲུལ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་ཀྱང་སླའི། །​ཉོན་མོངས་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་མི་བྱ། །​བདུད་རྩིའི་ནང་ན་ཤེས་པ་མཆོག །​ཆེ་བའི་ནང་ན་གཏེར་མཆོག་ཡིན། །​གཉེན་གྱི་ནང་ན་གཉེན་མཆོག་སྟེ། །​ནོར་གྱི་ནང་ན་ནོར་མཆོག་གོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་མེས། །​རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་རི་བསྲེག་གོ། །​ཉོན་མོངས་རི་དག་བསྲེགས་པ་ནི། །​བདེ་བའི་གཞི་ལ་གནས་པ་ཡིན། །​མི་གང་བློ་ནི་ཞན་པ་དག །​ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཉོན་མོངས་གཟེབ། །​འཁོར་བ་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100156#UT22084-068-021-100156