Degé Kangyur volume 68, F.146.a

འབད་དོ། །​དེ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབད་པ་ན་ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་དག་གིས་བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་ཕལ་ཆེར་སྤ་གོང་བར་མཐོང་ནས་དགའ་སྟེ། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རྣམས་ལའོ། །​སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ལའོ། །​འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ལའོ། །​དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ལའོ། །​འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ལའོ། །​གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚངས་རིས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དེ། དེ་ལྟར་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བ་ནས་ས་གཞན་བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ་དག་ས་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ལྷག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་དག་གིས་ཐོས་ནས་མཆོག་ཏུ་དགའ་ལ་བསམ་གཏན་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་བཏང་སྟེ། ཀུན་དུ་དགའ་བར་གྱུར་པའི་བར་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། དགེ་དང་མི་དགེ་དག་གི་ལས། །​བདག་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀུན་གྱི། །​འབྲས་བུ་ངེས་པར་སྤྱོད་འགྱུར་ཏེ། །​ལུས་ཅན་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན། །​ཉོན་མོངས་ས་ནི་དང་པོར་མངར། །​རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཚ་བ་ཡིན། །​དེ་དག་དོན་མེད་བྱེད་པས་ན། །​དུག་དང་འདྲ་བར་སྤང་བར་བྱ། །​ཉོན་མོངས་དབང་དུ་མི་འགྲོ་ཞིང་། །​ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་འགྲོ་བྱ་སྟེ། །​ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་ཚེ་འདི་དང་། །​ཕ་རོལ་དག་ཏུ་བདེ་བ་འཐོབ། །​ཇི་ལྟར་རྩྭ་ལ་མེས་བསྲེགས་བཞིན། །ཤེས་པས་རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་གཞོམ། །​ཚངས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྟོན་པ། །​ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །​གང་དག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་དགའ། །​དེ་དག་ཞི་བའི་ལམ་ལ་གནས། །​གང་དག་ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་བསྲེགས་པ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞིགས་པར་གྱུར། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100155#UT22084-068-021-100155