Degé Kangyur volume 68, F.136.a

མ་ཡིན་པ་ནི་མུ་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལྟར་དགེ་སློང་དེ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། ལྷ་དང་། མི་རྣམས་ཀྱི་ལས་དང་། འབྲས་བུ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དྲ་བ་མང་པོ་ཡན་ལག་དུ་མ་མཐོང་ནས། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་སོ། །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་དགེ་སློང་དེ་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་དེ། ལས་དང་། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་འདི་དག་ལུས་ཀྱིས་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་དང་ལྡན། ངག་གིས་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་ཤིང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུ་དེ་དང་། རྐྱེན་དེ་དག་གིས་ངན་འགྲོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། ཡི་དགས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེའོ། །​གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་འདི་དག་ལུས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ངག་གིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རྒྱུ་དེ་དང་། རྐྱེན་དེ་དག་གིས་ལུས་དང་བྲལ་ནས། བདེ་འགྲོ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེའོ། །​རང་གི་ལས་དང་། ཆོས་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའི་དགེ་སློང་དེ་ནི། གཞན་དག་ལས་ཐོས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་ཅིང་། བདུད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བའི་སེམས་ཅན་དག་དང་སྤྱོད་པ་མཚུངས་པར་མི་སྤྱོད་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་གཏུགས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། དགེ་བ་དང་། འཁོར་བའི་མཐར་གཏུགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། འཁོར་བ་འདི་ལས་ཇི་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བདག་དང་། སྦྱིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100135#UT22084-068-021-100135