Degé Kangyur volume 68, F.135.b

འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་མུ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལའང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་མུ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་འདི་ལ་ཡང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་མུ་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ལ། སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ལས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན། ཆད་པས་གཅོད་པ་ནི་ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་སྦྱིན་པས་དེ་བསྔགས་པར་འགྱུར་བ་ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བ་ཡོད་པ་དེ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ལྷན་ཅིག་མི་འགྲོ་བ་ནི་མུ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་ལ། ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་མེ་དོང་དུ་ཞུགས་པས་མཐོ་རིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་དགེ་བའམ། མི་དགེ་བ་བྱས་པས་གཞན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཐོབ་པ་ནི་མུ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་མུ་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དག་ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི་མུ་གསུམ་པ་བཞིན་ནོ། །​ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་པ་དག་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ནི་ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ནི། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་སེམས་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་ལས་དེས། ཚེ་འདི་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཤིང་། སྐྱེས་ནས་ཀྱང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100134#UT22084-068-021-100134